Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วชช.ตากเปิดหลักสูตรสุขภาพชุมชนชายแดน ขยายงานอนามัยเข้าสู่ชุมชนห่างไกล
      

วชช.ตากเปิดหลักสูตรสุขภาพชุมชนชายแดน ขยายงานอนามัยเข้าสู่ชุมชนห่างไกล

 

          วชช.ตากเปิดหลักสูตรสุขภาพชุมชนชายแดน
          จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ และมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า มีระยะทางถึง 580 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอท่าสองยางแม่ระมาด แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง  ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกของประชาชนชนและแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เพราะปัจจุบันจังหวัดตากครองแชมป์อันดับหนึ่งในการพบโรคมาลาเรีย และอีกหลายโรคที่พบได้ยากในปัจจุบัน  เช่น ไข้กาฬหลังแอ่นวัณโรค โรคเท้าช้าง เป็นต้น
          จากปัจจัยเบื้องต้น วิทยาลัยชุมชนตาก จึงได้จัดหลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดนขึ้นโดย นายปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการวชช.ตาก เล่าให้ฟังว่า หลักสูตรดังกล่าว นายชวพันธ์ชวเจริญพันธ์ ประธานกรรมการสภาวชช.ตาก และนพ.พิเชฐ บัญญติ กรรมการสภาวชช. เป็นผู้จุดประกายให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อ จากการเคลื่อนย้ายเข้ามาของประชาชนและแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับในจังหวัดมีชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความห่างไกลทำให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้น้อย จึงได้เกิดโครงการเขื่อนสุขภาพขึ้น ซึ่งหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้ว นพ.พิเชฐ ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการให้เปิดหลักสูตรพัฒนาคนท้องถิ่นให้กลับมาทำงานในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข
          ดังนั้น วชช.ตาก และสำนักงานสาธารณสุขจ.ตาก จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน หรือ พสชช.ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยา ศาสตร์สุขภาพ  โดย
          หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การ SHEILD IRC (I n t e r n a t i o na l  Re s c u e Committee) และสำนักงานUSAID โดยองค์การ SHEILD IRC และสาธารณสุขจ.ตาก ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและสถานที่สำหรับฝึกงานให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เข้าเรียนในหลัก สูตรนี้สาธารณสุข จ.ตาก คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม.เนื่องจากต้องการคนที่มีพื้นฐานทางสาธาณสุข และต้องการคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นมาเรียนรู้ เพื่อนำความรู้กลับไปช่วยยกระดับคุณภาพชิวิตของคนในท้องถิ่นของเขา
          ผอ.วชช.ตาก กล่าวต่อว่า หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน หรือ พสชช.เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 6 เดือน เน้นการเรียนการสอนในหลายเรื่อง อาทิ การสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชน การบริหารงานสาธารณสุขเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค การบริการปฐมภูมิ การส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นต้น รวมถึงยังมีการสอบประมวลความรู้ของเรียนเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ มีความพิเศษกว่านักศึกษาทั่วไป เพราะมีความรู้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษและพม่า ซึ่งคนมาเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายชนเผ่าเช่น อาข่า กะเหรี่ยง ม้ง
          อย่างไรก็ตาม วชช.ตาก คาดหวังว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะสามารถนำสิ่งที่เรียนกลับไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้ ซึ่งตั้งแต่เปิดหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี 2551 ฝึกอบรมไปแล้ว 5 รุ่น มีบุคลากรกระจายอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ 18 คน เชียงราย 15 คน แม่ฮ่องสอน14 คน ตาก 59 คน รวม 106 คน ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานสุขภาพชุมชนในหมู่บ้านของตนเองได้ โดยจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้รับเงินเดือน แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ ส่งผลให้วชช.ตาก ได้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง คือหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี สาขาพนักงานสุขภาพชุมชน ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรนี้หน่วยงานราชการสามารถรับเข้าเป็นพนักงานราชการได้
          นายชนินทร์ (นิน) และนายพิสันต์ วรรณินสองชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งสำเร็จการอบรมหลักสูตรอบรมพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน และกำลังศึกษาหลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้โดยนายชนินทร์ กล่าวว่า ที่เรียนหลักสูตรนี้ เพราะมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ และทำงานใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หละ สำนักงานสาธารณสุขอ.ท่าสองยาง ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพกับในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ทำให้มองเห็นปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะผู้ที่จะเข้ารับบริการมีหลายชนเผ่า  ไม่มีบัตรประชาชนทำให้ขาดสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา ซึ่งการทำงานในจุดนี้จะช่วยชุมชนได้มากเพราะสามารถสื่อสารกับชนเผ่า เข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า  ซึ่งการเรียนทำให้มีความรู้ด้านสุขศึกษางานอนามัยแม่และเด็กมากขึ้น เปลี่ยนบทบาทจากผู้ติดตามเจ้าหน้าที่อนามัยสามารถจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพชาวบ้านดีขึ้น จากความรู้ที่เราถ่ายทอดสู่ชุมชน
          ด้าน นายพิสันต์ กล่าวว่า ตนทำงานเป็นอาสาสมัครให้บริการด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว แต่ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพราะจะช่วยในด้านการพัฒนา
          ความรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ได้จริงกับชาวบ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญและต้องใช้วิธีเดินเท้ากว่า3 กิโลเมตร เพื่อเข้าดูแลคนในชุมชนกว่า 330 คน ให้เขาเหล่านั้นได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ถูกวิธี ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคมาลาเรียอุจจาระร่วง ท้องเสีย เป็นต้น
          ทั้งนี้ สิ่งที่ตนนำไปปรับใช้คือการสร้างกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ 5 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดโรคในหมู่บ้าน ให้อาสาสมัครเหล่านั้นสอดส่องปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรายงานให้ตนทราบ โดยเฉพาะเรื่องอนามัยแม่และเด็ก แนะให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ เพื่อลดภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ การรับวัคซีนในเด็ก ซึ่งรายงานที่ตนได้รับจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกวิธี
          สุดท้ายผอ.วชช.ตาก กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดหลักสูตรนี้ทำให้สาธารณสุขมีพนักงานเพิ่มมากขึ้น เข้าช่วยเหลือประชากรในท้องถิ่นทุรกันดารได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้เรียนหลักสูตรนี้ วชช.ตากได้เตรียมเปิดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณชุมชนขึ้น โดยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตร

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 02 ก.ย. 54   อ่าน 88179 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันมีหวัง! เมื่อ ศธ.หาทางช่วยครูหลังโดนออมสินฟ้องแพ่ง
19 พ.ย. 58 | อ่าน 663 ครั้ง
แผนศึกษาชาติเน้นหลุดพ้นหล่มคุณภาพตกต่ำ
17 มิ.ย. 59 | อ่าน 778 ครั้ง
หนุนแก้ไขคำสั่ง คสช.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
12 ธ.ค. 60 | อ่าน 580 ครั้ง
กางรายชื่อ 61 มหาวิทยาลัย 61 หลักสูตร ที่ได้รับอนุมัติเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
21 ก.ค. 59 | อ่าน 1287 ครั้ง
บรรจุทันที-รายได้สูง คึกคักสมัครครูท้องถิ่น
21 ก.ค. 59 | อ่าน 693 ครั้ง
เยียวยาร.ร.เอกชนน้ำท่วม 54
04 ม.ค. 56 | อ่าน 1436 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.