Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดเกณฑ์-ปฏิทินรับ นร.ประถม-มัธยมฯ ปี5 4
      

เปิดเกณฑ์-ปฏิทินรับ นร.ประถม-มัธยมฯ ปี5 4

          สพฐ.ประกาศปฏิทินพร้อมเกณฑ์การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดแล้ว
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2554 แล้ว ซึ่งมีระบุถึงจำนวนรับและข้อปฏิบัติในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
          นอกจากนี้ได้กำหนดจำนวนรับนักเรียนต่อห้องเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พิจารณาอนุมัติตามแนวปฏิบัติ หากโรงเรียนใดฝ่าฝืนก็จะสอบข้อเท็จจริงว่าจงใจหรือไม่ โดยจะประกาศมาตรการลงโทษอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ของสพฐ. www.obec.go.th ประมาณต้นเดือน ก.พ. ปี 2554
         
          สำหรับปฏิทินการรับนักเรียนใหม่มี ดังนี้
          ระดับชั้นก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 29 ม.ค.- 2 ก.พ. 2554 จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 ก.พ. มอบตัววันที่ 13 ก.พ.
          ระดับชั้นป.1 รับสมัครวันที่ 5-9 ก.พ.จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 ก.พ.มอบตัววันที่ 20 ก.พ.
          ระดับชั้นม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการประเภทสอบคัดเลือก รับสมัครวันที่ 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 22 มี.ค. มอบตัววันที่ 2 เม.ย.
          ประเภทจับฉลาก รับสมัครวันที่ 12-16 มี.ค. จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 27 มี.ค. มอบตัววันที่ 2 เม.ย.
          ประเภทนักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนหรือผลกาiประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่นๆตามที่โรงเรียนกำหนด รับสมัครวันที่ 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 22 มี.ค. มอบตัววันที่ 2 เม.ย.
          ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 12-13 มี.ค. คัดเลือกวันที่ 14 มี.ค.ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 15 มี.ค. มอบตัววันที่ 2 เม.ย.
          ส่วนนักเรียนที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้รับสมัครวันที่ 3-4 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 7 เม.ย. รายงานตัววันที่ 8 เม.ย. ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งวันที่ 16 พ.ค.
          ระดับม.4 โรงเรียนที่เปิดทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เดิม การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน รายงานตัววันที่ 27 มี.ค.มอบตัววันที่ 3 เม.ย.
          ประเภทนักเรียนที่จบชั้นม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม โดยสอบคัดเลือกรับสมัครวันที่ 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 20 มี.ค.โดยใช้แบบทดสอบความสามารถพิเศษทางวิชาการของโรงเรียน ประกาศผลวันที่ 23 มี.ค. รายงานตัววันที่ 27 มี.ค. มอบตัววันที่ 3 เม.ย. ประเภทใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย(จีแพ็กซ์)หรือคะแนนโอเน็ตรับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 29 มี.ค. มอบตัววันที่ 3 เม.ย.
          โรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับมัธยมปลาย ประเภทสอบคัดเลือกรับสมัครวันที่ 12- 16 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 20 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 23 มี.ค. มอบตัววันที่ 3 เม.ย. ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรับสมัครวันที่ 12-13 มี.ค. คัดเลือกวันที่ 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัววันที่ 3 เม.ย.
          ทั้งนี้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2554 ตามประกาศดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
          ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาให้ดำเนินการโดย1. ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม 2. ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปีที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก 3.สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กต่างๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีเข้าเรียน
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ดำเนินการโดย 1 .ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคนตามความเหมาะสม 2.ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลากและประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
          3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ดำเนินการโดย3.1.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา 2554 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
          3.2 .ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก
          3.3 ให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก และสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้ จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ความเห็นชอบโดยโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
          สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง(มีความจำเป็นต้องสอบคัดเลือก)มีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จำนวนมากและมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 คือ
          1.การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้รับนักเรียนไม่น้อยกว่า 50 %หรือหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึง 50% นำสัดส่วนที่เหลือไปพิจารณารับนักเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยใช้วิธีการจับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เสนอร้อยละของการสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา
          2.การรับนักเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกิน 50 % โดยการคัดเลือกจากสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนหรือผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่นๆตามที่โรงเรียนกำหนด
          3.ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในข้อ 2 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5%
          4.การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณีเช่น ข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษพร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบและเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องให้พิจารณาตามความจำเป็น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 4
          5. การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว ตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554
          5.1 กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2 ใน 4 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมศึกษาโดยมีระดับความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทำได้ รวมทั้งให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน 4 วิชาหลัก และโรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและยุติธรรม
          5.2 ตามแนวทางข้างต้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งชื่อโรงเรียนที่ได้จัดที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นป. 6 ให้ผู้ปกครองทราบ 2.นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีจับฉลากหรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ
          3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษพิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสำหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส และในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
          4.นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับฉลากสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ 1 หรือเสนอชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น ระดับชั้นม. 4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้ดำเนินการโดย1.ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นม. 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยโรงเรียนและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรมเช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ(โอเน็ต) คุณความดี เป็นต้น
          รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 20% ของแผนการรับนักเรียน
          2.การรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนชั้นม. 4 ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนหรือให้ใช้ผลคะแนนโอเน็ต 3.ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่ประสงค์จะเข้าเรียนชั้นม.4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันกับโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
          โรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม. 4 โดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่า 80 % และใช้แบบทดสอบความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน นักเรียนโควตาไม่เกิน 20% ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รับนักเรียนความสามารถพิเศษรวมอยู่ในร้อยละของการสอบคัดเลือกทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 % หาก
          สำหรับจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องนั้นโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาห้องละ 30 คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 40 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด
          ส่วนโรงเรียนมัธยมห้องละ 40 คนหากมีความจำเป็นต้องรับเกินให้รับไม่เกินห้องละ 50 คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรกมารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำหนด

          ที่มา: http://www.posttoday.comโพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 53   อ่าน 12910 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ศศิธารา"ระบุถูกหั่นงบคอมพ์ SP2 อาชีวะ 452 ล.เป็นเรื่องปกติ
28 ม.ค. 54 | อ่าน 10740 ครั้ง
สทศ.เคาะจัดสอบ O-Net เหลือ 5 วิชาปีการศึกษา 58 อีก 3 วิชา ให้ ร.ร.จัดสอบเอง
26 ก.พ. 58 | อ่าน 438 ครั้ง
8 ราชภัฏเขตภาคเหนือเตรียมความพร้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี’59
26 ธ.ค. 59 | อ่าน 1560 ครั้ง
ขอเลี้ยงหลาน!! ‘หมอกำจร’ขอบคุณกองเชียร์ช่วยลุ้นเก้าอี้’รมต.ศธ.’
14 ธ.ค. 59 | อ่าน 407 ครั้ง
สกศ. จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ รวมพลังพัฒนาคุณภาพครู หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
16 ส.ค. 54 | อ่าน 40726 ครั้ง
เวิร์กช็อปครูสร้างสื่อวิทย์
11 เม.ย. 57 | อ่าน 748 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.