Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.เกษตรฯกำแพงแสนเปิดโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน




      

ม.เกษตรฯกำแพงแสนเปิดโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

 

          รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า มก.กพส. เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  หรือชื่อย่อคือ โครงการ วมว.โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
          โดยโครงการ วมว. นั้น เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  อาทิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น ร่วมกันในการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น  ในโรงเรียนในกำกับและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และเป็นการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะในภูมิภาค  โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา
          รศ.ดร.สมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเด่นของหลักสูตรโครงการ วมว. ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  คือ การจัดเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานการเรียนกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี์ใโโขั้นสูงกับวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่เป็นองค์ความรู้เด่นของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  สัตวแพทย์  วิศวกรรม  เช่น  วิศวกรรมอาหาร  ชลประทาน  และคอมพิวเตอร์ มีศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางสนับสนุนการเรียน การสอน เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์ชีวินทรีย์  หน่วยค้นหายีนข้าว  เป็นบรรยากาศสนุกสนานกับการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมสวยงามท่ามกลางแหล่งเรียนรู้ในแบบห้องเรียนที่มีชีวิต ได้แก่ สถาบันจัดการภาคการเกษตรแบบไร้ของเสีย (Institute of Zero Waste Management in Agricultural Products) โรงเรียนสบู่ดำ โรงสีธัญโอสถ ศูนย์วิจัยโคขุนกำแพงแสน  อุทยานแมลง  ศูนย์พืชผักโลก (The World Vegetable Center) แหล่งอนุรักษ์นกเชิงนิเวศ สถาบันพัฒนาภาษาเอยูเอ ศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ฟาร์มกวาง  ฟาร์มตัวเงินตัวทอง สวนนวัตกรรมผจญภัยเชิงนิเวศ  รวมทั้งนักเรียนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับสิทธิเข้าโครงการเรียนต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนบุคลากรระดับอาจารย์มหา วิทยาลัยเป็นผู้สอนรวมและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูและนักเรียน กอปรกับวิธีการสอนที่เป็นรูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ดังกล่าวข้างต้น จะหล่อหลอมให้นักเรียนมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ และมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
          โครงการ วมว. เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างฐานกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างื่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา วิทยาลัย และโรงเรียนในกำกับและเครือข่ายปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนในกำกับและเครือข่ายเข้าร่วมโครงการแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวน 2 วิทยาเขต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  ซึ่งมี มก.กพส. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดเด่นแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิต ดังกล่าวข้างต้น
          รศ.ดร.สมบัติ กล่าวสรุปว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจและมุ่งมั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน และจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ในการเรียน เสื้อผ้า ที่พัก ตลอดจนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จำนวนจำกัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2554 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โทร ศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 เว็บไซต์ www.kus.kps.ku.ac.th หรือ  www.mwit.ac.th  และอีเมล sbcprteam@ku.ac.th

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ส.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--



โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 54   อ่าน 66872 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: ครูดอย กศน.ผู้เสียสละน่าสรรเสริญ
23 ม.ค. 56 | อ่าน 1010 ครั้ง
อธิการฯสวนสุนันทาค้านผลิตครู6ปี แนะทางแก้มุ่งดึงคนเก่งเข้ามาเรียน
04 ธ.ค. 53 | อ่าน 28398 ครั้ง
’ศศิธารา’อำลาตำแหน่งปลัด
02 ต.ค. 55 | อ่าน 1083 ครั้ง
เร่งเยียวยาองค์การค้า’สกสค.’
23 ก.พ. 55 | อ่าน 68760 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557
23 เม.ย. 58 | อ่าน 1334 ครั้ง
ทปอ.เร่งวิจัยแก้ปัญหาแอดมิชชั่น
02 ก.ย. 56 | อ่าน 805 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.